SPOLOČNOSŤ

Profil spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vznikla 1. februára 2005. Založil ju zákonom štát, ktorý aj vlastní 100 % jej akcií. V mene štátu koná jediný akcionár – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Úlohou spoločnosti je napĺňať ciele Programu prípravy a výstavby diaľnic, ktorý schvaľuje Vláda Slovenskej republiky.

História spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  je pokračovateľom investorskej a správcovskej činnosti v oblasti diaľničného programu na Slovensku, ktorý sa začal realizovať v roku 1969 založením Riaditeľstva diaľnic Bratislava. Po následnom zlúčení s Ústavom cestného hospodárstva a dopravy, Cestnými investorskými útvarmi a Okresnými správami ciest, vznikla Slovenská správa ciest. Jej činnosť sa rozšírila aj na cesty pre motorové vozidlá ako aj na  cesty I., II. a III. triedy. Na základe rozhodnutia Vlády SR,  Slovenská správa ciest 1. januára 2004 delimitovala cesty II. a III. triedy na Vyššie územné celky. V súlade so schváleným postupom jej transformácie, došlo následne aj k odčleneniu celého diaľničného programu. Výsledkom bol vznik štátnej rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest pre cesty I. triedy a vznik akciovej spoločnosti so 100 % účasťou štátu realizujúcej komplexný diaľničný program. Zo zákona tak bola 1. februára 2005 založená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Do roku 2010 bola jedinou organizáciou v SR zabezpečujúcou diaľničný program. Realizovaním projektu verejno – súkromného partnerstva PR1BINA, vstúpila na trh ďalšia spoločnosť, ktorá vybudovala, sprejazdnila a ďalších 30 rokov bude prevádzkovať približne 50 km úsek rýchlostnej cesty R1. Po tomto období ju prevedie do vlastníctva Slovenskej republiky. 
 
 

Vznik spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vznikla 1. februára 2005 na základe Zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti. Založil ju štát, ktorý je jej 100% vlastníkom, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Na založenie spoločnosti sa použil prioritný infraštruktúrny majetok a súčasti slúžiace na správu, údržbu, opravy a rozvoj siete diaľnic a rýchlostných ciest.
 
 

Činnosť spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zabezpečuje niekoľko veľmi významných a štátom regulovaných činností. Predovšetkým je to plánovanie, príprava a výstavba diaľnic, ich údržba a realizácia opráv. Zabezpečuje výkon činností stavebného dozoru ako aj prevádzkovanie špecializovaného akreditovaného laboratória. Je správcom a súčasne vlastníkom nadradenej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike, o svoj majetok sa stará a zveľaďuje ho.  V spolupráci s prevádzkovateľom mýtneho systému zabezpečuje spoplatnenie cestnej infraštruktúry v SR.  NDS v rámci svojich kompetencií a finančných možností poskytuje motoristickej verejnosti adekvátne služby. Svojou činnosťou zvyšuje úroveň bezpečnosti cestnej premávky  a zabezpečuje náležitý komfort cestujúcej verejnosti. NDS je otvorenou spoločnosťou, ktorá sa v rámci svojich možností snaží komunikovať so všetkými záujmovými a zainteresovanými skupinami a jednotlivcami.
 
Všetky činnosti NDS sú definované vo výpise z obchodného registra pre NDS.
 
 
Výstavba
 
NDS zabezpečuje v zmysle schváleného vládneho programu prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. Investičnú predprípravu, prípravu a manažovanie majetkovoprávneho vysporiadania realizuje NDS aj prostredníctvom regionálnych Investičných odborov. Mnohé procesy v oblastiach projektovania, výkupov pozemkov, výstavby a dozorovania stavieb sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s dodávateľskými subjektami na základe kontraktov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. Vzájomná spolupráca nie je obmedzená len na Slovenskú republiku, ale v mnohých prípadoch spolupracuje NDS s viacerými spoločnosťami predovšetkým z Európy.
 
 
Správa a údržba
 
NDS zabezpečuje na základe zákona zjazdnosť vlastnej cestnej infraštruktúry. Servis a údržbu pokrýva vlastnými kapacitami prevádzkový úsek NDS prostredníctvom regionálnej siete Stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Opravy a úpravy infraštruktúry sa zabezpečujú dodávateľským spôsobom na základe verejného obstarávania. NDS súčasne realizuje všetky náležité opatrenia, ktorých výsledkom je zvyšovanie bezpečnosti pre motoristov kontinuálne počas celého roka.
 
Spoplatnenie
 
Slovenská republika spoplatnila svoju cestnú sieť už v roku 1996. Cieľom tohto celoeurópskeho opatrenia bolo dosiahnuť rozvoj cestnej infraštruktúry. Od roku 2005 zabezpečuje túto službu NDS. Spoplatnenie je od roku 2010 realizované nasledovne:
  • Vozidlá nad 3,5 t sú spoplatňované na diaľniciach, rýchlostných cestách a vymedzených úsekoch ciest I. triedy formou elektronického výberu mýta na základe satelitnej technológie. Vybudovanie tejto služby a jej prevádzku zabezpečuje pre NDS  zmluvný partner, ktorý vzišiel z medzinárodnej súťaže.
  • Vozidlá do 3,5 t sú spoplatňované na diaľniciach a rýchlostných cestách formou diaľničných nálepiek.
 
Príjem zo spoplatnenia je príjmom NDS, ktorá ho využíva do budúcich investícií. Príjem zo spoplatnenia sa v budúcich rokoch stane významným pilierom financovania NDS.
 
 

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Dátum vzniku: 01.02.2005
Výška základného imania: 3 144 579 271 €
Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, o
ddiel: Sa, vložka č. 3518/B
IČO: 35 919 001
 
 
Počas svojej existencie si Národná diaľničná spoločnosť, a. s. obhájila postavenie a účel, pre ktorý bola založená. Rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest, aký bol dosiahnutý v období existencie spoločnosti, je najväčší z pohľadu kilometrov odovzdaných úsekov do prevádzky ako aj z pohľadu ich prípravy. Technika a systém zabezpečenia údržby a prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest je na úrovni obdobných organizácií v najvyspelejších častiach Európy.