Projekty

Hlukové mapy

Výstavba a prevádzka diaľnice vplýva na okolité životné prostredie rôznym spôsobom. Jedným zo sledovaných parametrov je hluk. Hluková záťaž obyvateľstva nie je len problémom Slovenska, EÚ predpokladá jeho postupné riešenie.

Naše kroky

Národná diaľničná spoločnosť zabezpečila v roku 2007 v I. etape vyhotovenie Strategických hlukových máp v zmysle zákona č. 2/2005 Z.z. prevzatého z EÚ, kde sa identifikovali úseky najviac zaťažené hlukom z dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. Od roku 2011 v rámci II. etapy sa vypracúvajú ďalšie balíky Strategických hlukových máp. Tieto fázy projektu by sme mali ukončiť do konca roku 2012. Následne sa na základe týchto máp vypracujú tzv. akčné plány, ktorých súčasťou bude aj koncepcia riešenia ochrany pred hlukom v okolí diaľnic a rýchlostných ciest na najbližších 5 rokov.
 
 

Štandardný postup pri posudzovaní hluku z diaľnice resp. rýchlostnej cesty

1. Hluková štúdia
Vypracúva sa na základe prognózy dopravy a určí predpokladaný vývoj hlukovej záťaže na obdobie 10 rokov po plánovanom uvedení diaľnice do prevádzky, a to pre stav s novou diaľnicou a nulový stav (ak by sa diaľnica nebudovala).
 
2. Porovnanie s normami
Vypočítané hodnoty sa porovnajú s hygienickými limitmi. Určuje ich  Nariadenie Vlády SR č. 40/2002 Z.z. Tie sú pre vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov 60 dB cez deň a 50 dB v noci. Ak sa však ukáže, že v existujúcej mestskej zástavbe nie je iné prijateľné riešenie, ktoré by  umožnilo dodržanie najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť aj hodnoty vyššie.
 
3. Protihlukové opatrenia
Keď sa výpočtami preukáže prekročenie hygienických limitov na budúcej diaľnici, navrhnú sa protihlukové opatrenia:
  • na diaľnici - protihlukové steny z rôznych materiálov
  • mimo diaľnice - úprava fasád, výmena okien a pod.
  

Súčasná situácia

Problémy s hlukom majú najmä väčšie mestá, kde sú už aj v súčasnosti prekračované limity hluku. Najmarkantnejšie je to v Bratislave. Pri hlavných dopravných ťahoch tu hluk dosahuje viac ako 60-70 dB, pričom sú malé rozdiely medzi dennou a nočnou hladinou hluku (koridor D-1 Ba Viedenská – Ba Prístavný most a koridor D-2 Ba Lamačská cesta – Ba Staré Grunty). Diaľnice na území Bratislavy sú však súčasťou mestského komunikačného systému, väčšiu časť na nich predstavuje mestská doprava. V existujúcich koridoroch predstavuje nárast hluku z diaľnice oproti súčasnému stavu väčšinou zvýšenie len o cca 2-5 dB. Lokality, ktorými sa NDS intenzívne zaoberá s cieľom vybudovania protihlukových bariér sú:
Diaľnica D2 - Bratislava Jarovce
Diaľnica D2 - Bratislava - Lamač
Diaľnica D1 - Zavar
 
 

Strategické hlukové mapy http://www.hlukovamapa.sk